Hoạt động của đơn vị

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thực tiễn về Tư pháp quốc tế tại Pháp và Châu Âu – Kinh nghiệm cho Việt Nam”
Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thực tiễn về Tư pháp quốc tế tại Pháp và Châu Âu – Kinh nghiệm cho Việt Nam”