KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

Đăng vào 29/09/2017 09:21

Khoa Pháp luật quốc tế là một trong những đơn vị được thành lập ngay từ  những ngày đầu thành lập Trường. Trải qua gần 45 năm hình thành và phát triển, hiện nay Khoa Pháp luật quốc tế là một trong sáu khoa chuyên ngành luật của Trường Đại học Luật Hà Nội, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân luật; thạc sỹ và tiến sỹ chuyên ngành luật quốc tế.

   Quá trình hình thành, phát triển của Khoa luôn gắn bó chặt chẽ với mục tiêu chung của Trường là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập toàn cầu. Trên cơ sở mục tiêu chung đó, Khoa đặt ra mục tiêu cụ thể là xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tiên tiến, hội nhập nhằm trang bị cho sinh viên, học viên kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật quốc tế, thực tiễn pháp lý quốc tế và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực luật quốc tế. Thông qua chương trình đào tạo, mục tiêu của Khoa không chỉ hướng đến việc cung cấp kiến thức mà còn rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và thực hành luật.

   Trong suốt quá trình phát triển từ khi thành lập cho đến nay, Khoa không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới chương trình, cải tiến phương pháp giảng dạy đồng thời khuyến khích tinh thần nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn của các giảng viên, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của Trường. Khi mới thành lập, Khoa chỉ có 9 cán bộ, giảng viên thì hiện nay, mặc dù Bộ môn Luật thương mại quốc tế vừa được tách khỏi Khoa Pháp luật quốc tế để thành lập Khoa riêng, nhưng số lượng cán bộ, giảng viên của Khoa vẫn tương đối hùng hậu với trên 30 giảng viên và 1 trợ lý Khoa. Tất cả các giảng viên của Khoa đều có trình độ thạc sỹ và tiến sỹ. 

Ban chủ nhiệm Khoa hiện nay có Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa: TS. Trần Minh Ngọc.

   Khoa Pháp luật quốc tế có 3 Bộ môn  gồm Bộ môn Công pháp quốc tế, Bộ môn Tư pháp quốc tế và Bộ môn Luật ASEAN và các Liên kết quốc tế đảm nhiệm giảng dạy 11 môn học bắt buộc và tự chọn trong chương trình đào tạo cử nhân ngành luật, cử nhân ngành luật thương mại quốc tế và cử nhân ngành luật kinh tế. Các giảng viên của các bộ môn còn tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Luật quốc tế.

   Đội ngũ giảng viên Khoa Pháp luật quốc tế là sự kết hợp giữa nhiều thế hệ, có năng lực, trình độ, có lòng nhiệt tình và yêu nghề. Ngoài công tác giảng dạy, các giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo và thực hiện nhiều dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học có hàm lượng tri thức khoa học cao. Chi bộ Khoa Pháp luật quốc tế với trên 20 Đảng viên, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên Khoa Pháp luật quốc tế luôn tích cực hoạt động, gắn liền công tác phong trào với công tác chuyên môn, đạt nhiều thành tích cao.

   Trong thời gian tới, để thực hiện mục tiêu trở thành Khoa đào tạo chuyên ngành luật quốc tế đáp ứng nhu cầu của xã hội, Khoa luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất chiến lược là nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện tối đa cho giảng viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ, kỹ năng. Mỗi giảng viên của Khoa phải thực sự là người giảng viên giỏi về chuyên môn, tốt về nhân cách, năng động - sáng tạo trong công việc