Bộ môn Tư pháp quốc tế

Đăng vào 20/04/2017 11:00

Bộ môn Tư pháp Quốc tế là một trong những Bộ môn chuyên môn nòng cốt của Khoa Pháp Luật Quốc tế được hình thành ngay từ những ngày đầu của Khoa Pháp luật Quốc tế. Đến nay, trải qua 40 năm hình thành và phát triển cùng với Khoa Pháp luật Quốc tế, Bộ môn đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp nghiên cứu, giáo dục, đào tạo pháp luật nói chung, đặc biệt là chuyên ngành Tư pháp Quốc tế nói riêng. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp từ các thế hệ đi trước, Bộ môn đã từng bước vươn lên, trở thành một trong những Bộ môn chuyên môn mũi nhọn của Nhà trường, được các thế hệ học trò, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường đánh giá cao về công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

         Về tổ chức nhân sự, hiện Bộ môn bao gồm 11 giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn cao và yêu nghề, trong đó có 01 Phó giáo sư – tiến sĩ, 04 tiến sĩ, 06 thạc sĩ. Nhiều giảng viên đã và đang có thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Lãnh đạo hiện nay của Bộ môn là TS.Trần Minh Ngọc (Trưởng Bộ môn) và TS.Vũ Thị Phương Lan (Phó Trưởng Bộ môn).

         Về công tác chuyên môn, một trong những thế mạnh của Bộ môn là công tác nghiên cứu khoa học. Tất cả các giảng viên của Bộ môn đều tích cực tham gia nghiên cứu khoa học thông qua nhiều hình thức thực hiện khác nhau như viết bài tạp chí, hội thảo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo v.v. Một số đồng chí giảng viên đã tự tin làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Bộ, được đánh giá cao. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, Bộ môn đã tham gia tích cực vào việc đóng góp ý kiến cho việc biên soạn dự thảo Bộ Luật Dân sự mới (phần về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài) do Bộ Tư pháp chủ trì, tham gia biên soạn giáo trình Tư pháp Quốc tế, Tương trợ tư pháp quốc tế, Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ cho Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kiểm sát, Viện Đại học mở Hà Nội.

         Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, Bộ môn đã và đang đảm nhiệm công tác đào tạo theo tín chỉ cũng như hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học, làm luận văn, luận án ở tất cả các bậc học (từ cử nhân đến tiến sĩ) của hệ chính quy và phi chính quy của Nhà trường và một số cơ sở đào tạo bạn như: Đại học Quốc gia, Đại học Kiểm sát, Viện Đại  học Mở Hà Nội, Đại học Cảnh sát v.v. Hiện nay, các môn học mà Bộ môn đang trực tiếp nghiên cứu và giảng dạy bao gồm: Tư pháp Quốc tế, Pháp luật về trọng tài thương mại, Luật vận chuyển hàng không quốc tế, Luật hàng hải quốc tế, Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ, Pháp luật về hải quan trong kinh doanh xuất nhập khẩu, Pháp luật áp dụng trong hợp đồng quốc tế v.v.

         Trong xu thế phát triển của Khoa và Nhà trường hiện nay, Bộ môn Tư pháp Quốc tế quyết tâm khẳng định và giữ vững truyền thống, uy tín của mình trong các mặt hoạt động, xứng đáng là một trong những bộ phận nòng cốt của Khoa Pháp luật Quốc tế, là trung tâm nghiên cứu, giảng dạy mũi nhọn của Nhà Trường về một môn khoa học pháp lý trực tiếp phục vụ công cuộc hội nhập quốc tế của dân tộc ta – môn khoa học Tư pháp Quốc tế.